main banner
Các Buổi Lễ Những Khóa Thiền
Lớp Phật Pháp
Sinh Hoạt Hàng Ngày

Tết Nguyên Đán 2015
8 Tháng 2, 2016

Rằm Tháng Giêng
(Ngày Tăng Bảo)

28th Tháng 02, 2015
9:30am-1:00pm

Đêm Đầu Đà
21st Tháng 05, 2015
8:30pm-4:30am

Đại Lễ Tam Họp
(Ngày Phật Bảo)

22nd Tháng 05, 2015

Nhập An Cư Mùa Mưa 
31 Tháng 7, 2015

Đại Lễ Báo Hiếu 
30 Tháng 8, 2015
9:30 AM - 1:00 PM

Rằm Tháng Tám
(Ngày Pháp Bảo) 

27 Tháng 9, 2015

Ra An Cư Mùa Mưa
28 Tháng 10, 2015 

Ngày Tự Tứ Pavāraṇā
28 Tháng 10, 2015 

Dâng Y Kathina
8 Tháng 11, 2015 

---o0o---

Ngày Phát Lộ (Uposatha)

Chương Trình:

- Tụng Kinh Tam Bảo
- *Tụng Giới Bổn (Chư Tăng)
- Xin Tam Quy&Sadi Giới
- Xin Tam Quy&Bát Quan Trai    Giới

Lịch Uposatha:

21/08/2015,  28/08/2015
05/09/2015, *13/09/2015, 20/09/2015, *27/09/2015, 05/10/2015, 13/10/2015, 20/10/2015, *27/10/2015, 04/11/2015, *12/11/2015, 19/11/2015, *26/11/2015,  04/12/2015

Khóa Thiền Mùa Xuân 
From:xxxx xx, 2015
To: xxxx xx, 2015

Khóa Thiền Mùa Hạ 
Từ ngày 8 Tháng 7, 2015 
Tới ngày 15 Tháng 7, 2015

Khóa Thiền Mùa Thu 
From:xxxx xx, 2015 
To: xxxx xx, 2015

Khóa Thiền Mùa Đông 
From:xxxx xx, 2015 
To: xxxx xx, 2015

 

4:00am Thức dậy
4:30am Tụng Kinh Pali
5:00am Thiền Tọa chung
6:00am Dùng sáng
7:00am Dọn dẹp
8:00am Chư Tăng học kinh luật
9:00am Chấp tác sáng
10:00am  Chuẩn bị thực phẩm
11:00am  Dùng trưa
12:00pm Dọn dẹp
1:00pm Chư Tăng học kinh luật
6:00pm  Chấp tác chiều
7:00pm Thời gian cá nhân
8:00pm Tụng Kinh chiều
8:30pm Thiền tọa chung
9:00pm Thiền tự túc
10:00pm Nghĩ ngơi

*Xin Lưu Ý:
  • Chư Tăng không tiếp điện thoại hay khách trong lúc thọ thực. Xin quý vị hoan hỉ lưu tin nhắn lại. Quý Sư sẽ gọi lại sau.
  • Chư Tăng không tiếp khách trong lúc công phu riêng trong cốc trừ khi có chuyện khẩn cấp. Nếu được, xin quý vị hoan hỉ đợi đến giờ quý sư xã thiền và ra cốc.
  • Những thời hành thiền và tụng kinh đều mở rộng cho khách vãng lai. Xin đón chào!
  • Xin tất cả chư vị ngụ lại thiền viện qua đêm phải tuân thủ theo thời khóa biểu tu học.
Kinh Nhật Tụng *download*
*Kinh Tụng Audio Pali Download*