main banner
Các Buổi Lễ Những Khóa Thiền
Lớp Phật Pháp
Sinh Hoạt Hàng Ngày

Tết Bính Thân 2016
- Đón Giao Thừa
  Chủ Nhật Ngày 07/02/2016
- Đón Xuân Đầu Năm
 Thứ Hai Ngày 08/02/2016
- Lễ Tam Bảo và Hái Lộc


Đêm Đầu Đà Rằm Tháng Giêng
Thứ Bảy ngày 26/02/2016
Từ 8:30pm - 4:00am

Rằm Tháng Giêng
(Ngày Tăng Bảo)

Chủ Nhật 02/28/2016
9:30am-1:00pm

Đại Lễ Tam Họp
(Ngày Phật Bảo)

Chủ Nhật, Ngày 29/05/2016
9:30am-1:00pm


Lễ Thọ Y Tắm Mưa 
Chủ Nhật Ngày 10/07/2016 Từ 10:00-10:30am

Nhập An Cư Mùa Mưa 
Thứ Hai Ngày 18/07/2016
8:30pm

Đại Lễ Báo Hiếu 
Chủ Nhật Ngày 21/08/2016
9:30 AM - 1:00 PM

Rằm Tháng Tám
(Ngày Pháp Bảo) 


Ngày Tự Tứ Pavāraṇā
Thứ Sáu Ngày 14/10/2016 


Ra An Cư Mùa Mưa
Thứ Bảy Ngày 15/10/2016
Vào lúc 8:30pm 

Dâng Y Kathina
Chủ Nhật 23/10/2016
Vào lúc 9:30am-3:00pm

Đại thí chủ dâng Y Kathina 2016: Nhóm Phật tử Virginia Beach.

Lễ Cầu An Thiền Viện (tên mới Shwe OO Min Meditation Forest Center USA)
Thứ Ba ngày 29 tháng 11, năm 2016

---o0o---

Ngày Phát Lộ (Uposatha)

Chương Trình:

- Tụng Kinh Tam Bảo
- *Tụng Giới Bổn (Chư Tăng)
- Xin Tam Quy&Sadi Giới
- Xin Tam Quy&Bát Quan Trai    Giới

Lịch Uposatha:

Thứ Bảy Ngày 02/01/2016,
*Thứ Bảy Ngày 10/01/2016
Chủ Nhật Ngày 17/01/2016
*Chủ Nhật Ngày 24/01/2016 

Thứ Hai Ngày 01/02/2016
*Chủ Nhật Ngày 07/02/2016
Thứ Hai Ngày 15/02/2016
*Thứ Hai Ngày 22/02/2016

Bát Quan Trai Cuối Tuần
Từ Thứ Bảy 8:30pm
Đến Chủ Nhật 2pm
Chương Trình:
- Thọ Bát Quan Trai Giới
- Tụng Kinh Tam Bảo
- Hành Thiền
- Phật Pháp vấn đáp

Khoá Tu Học
Thanh Thiếu Niên
Chương Trình:
- Mỗi tháng một cuối tuần
  Từ Thứ Bảy 10:00am
  Đến Chủ Nhật 1:00pm
- Chấp Tác Công Quả
- Lửa Trại
- Thọ Bát Quan Trai Giới
- Tụng Kinh Tam Bảo
- Học Kinh Pāli
- Hành Thiền
- Trò Chơi Tuổi Trẻ
- Phật Pháp Vấn Đáp


Khóa Thiền Mùa Xuân 

Từ:Thứ Năm Ngày 19/05/16
     Khai mạc vào lúc 8:30pm

Tới:Chủ Nhật Ngày 29/05/16
      Bế mạc vào 1:00pm
Theo phương pháp:
   Niệm thân-Kāyānupassanā

Khóa Thiền Mùa Hạ 
Từ:Thứ Tư
Ngày 29 tháng 06 năm 2016
    Khai mạc vào lúc 8:30pm 

Tới:Thứ Bảy
Ngày 08 tháng 07 năm 2016
    Bế mạc vào lúc 1:00pm
Theo phương pháp:
   Niệm Tâm-Cittānupassanā

Khóa Thiền Mùa Thu 
Từ:Thứ Năm
Ngày 10 tháng 11 năm 2016
     Khai mạc vào lúc 8:30pm

Tới:Chủ Nhật
Ngày 20 tháng 11 năm 2016
      Bế mạc vào lúc 1:00pm
Theo phương pháp:
   Niệm Tâm-Cittānupassanā

Người hướng dẫn
Đại Đức Vīrapañño Trí Dũng
------o0o-------

Từ:Thứ Ba
Ngày 29 tháng 11 năm 2016
Khai mạc vào lúc 8:30pm           Đến
: Thứ Sáu
Ngày 09 tháng 12 năm 2016
Bế mạc vào lúc 1:00pm

Theo Phương Pháp 
Cittānupassanā-Niệm Tâm

Người hướng dẫn 
Sayadaw U Tejaniya từ trường thiền Shwe OO Min Meditation Center in Yangon-Myanmar

Khóa Thiền Mùa Đông 
From:xxxx xx, 2016 
To: xxxx xx, 2016
Nghỉ Lạnh. Thiền Tự Túc.

 

4:00am Thức dậy
4:30am Tụng Kinh Pali
5:00am Thiền Tọa chung
6:00am Dùng sáng
7:00am Dọn dẹp
8:00am Chư Tăng học kinh luật
9:00am Chấp tác sáng
10:00am  Chuẩn bị thực phẩm
11:00am  Dùng trưa
12:00pm Dọn dẹp
1:00pm Chư Tăng học kinh luật
6:00pm  Chấp tác chiều
7:00pm Thời gian cá nhân
8:00pm Tụng Kinh chiều
8:30pm Thiền tọa chung
9:00pm Thiền tự túc
10:00pm Nghĩ ngơi

*Xin Lưu Ý:
  • Chư Tăng không tiếp điện thoại hay khách trong lúc thọ thực. Xin quý vị hoan hỉ lưu tin nhắn lại. Quý Sư sẽ gọi lại sau.
  • Chư Tăng không tiếp khách trong lúc công phu riêng trong cốc trừ khi có chuyện khẩn cấp. Nếu được, xin quý vị hoan hỉ đợi đến giờ quý sư xã thiền và ra cốc.
  • Những thời hành thiền và tụng kinh đều mở rộng cho khách vãng lai. Xin đón chào!
  • Xin tất cả chư vị ngụ lại thiền viện qua đêm phải tuân thủ theo thời khóa biểu tu học.
Kinh Nhật Tụng *download*
*Kinh Tụng Audio Pali Download*