main banner

Mỗi người mỗi viên gạch tạo dựng một nơi để nuôi dưỡng tâm Từ, tâm Bi và vun bồi Trí-tuệ
"Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao ...."

Sự cúng dường có thể gởi qua nhiều cách:
* Qua check hoặc money order
Payable to:
Gửi đến:
Tam Phap Thien Vien
Tâm Pháp Thiền Viện 
574 Willow Brook Rd.
Bumpass, VA 23024 (USA)
* Qua credit card: Master, Visa or American Express card through PayPal
Ghi chú: Paypal chưa hiệu quả. Xin thông báo sau.

* Chuyển thẳng vào ngân hàng. Trước hay sau khi quý vị chuyển tịnh tài vào tài khoảng xin vui lòng gửi email

  đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để báo ban quản lý biết. Chúng tôi sẽ hồi âm báo cho quý vị biết tiền đã

         chuyển vào.

Bank:

Bank of America
Routing number: 540530108
Account number: 435004602710

Thông tin để chuyển vào tài khoảng thiền viện từ ngoài nước Mỹ (Outside of USA)

Bank Name:   BANK OF AMERICA,N.A
                       CHARLOTTE, NC, USA
  Swift Code:         BOFAUS3N
 Acct Holder:        SADDHAMMA MEDITATION SOCIETY
       Address:             574 Willow Brook Rd
                                  Bumpass, Virginia     
                                  23024-3004 USA
Acct Number:      435004602710
Routing (R/T):   026009593

- Tất cả sự đóng góp đều được miễn thuế. Xin quý vị nhớ hỏi giấy biên nhận.
- Tâm Pháp Thiền Viện là một hội bất vụ lợi 501(c)(3)non-profit organization.

 Đọc về hạnh và quả của của sự bố thí

Loading ...